KAKO NAKUPOVATI

1 Prijavite se ali ustvarite nov račun.
2 Dodajte izdelke v košarico in preglejte vaše naročilo.
3Izberite plačilni način in zaključite nakup.

PODPORA PRI NAKUPU

E-pošta: eshop@rebel.si
Telefon: 02 535 19 30

Nagradna igra Rebel - kopalke

Pravila in splošni pogoji:  

 

1.Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri: Nagradna igra Rebel kopalke. Naročnik in organizator nagradne igre Rebel d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator).  Matična številka: 5625505000.  Davčna številka: SI53274067. Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 10.7. 2022 do vključno 17.7. 2022. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija trgovin Rebel. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa naročnik nagradne igre.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to je zaposleni v podjetju Rebel d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z deljenjem objave na Facebookom z namenom, kateri osebi bi podelili kopalke. Objavo lahko z enim ali več prijatelji. Nagrada so kopalke po lastni izbiri, v trgovinah Rebel. Nakup ni pogoj za sodelovanju, dovolj je le, da se deli objava s prijatelji na platformi Facebook.   

 

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se začne 10.7. 2022 in traja do vključno 17.7. 2022 do 23.59 ure. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo objavo v tem času delili z enim ali več prijatelji.  

 

6. Nagradni sklad

Nagradni sklad zajema:

2x kopalke po lastni izbiri

10 x torbica za kopalke Skiny

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe in jih tudi ni možno izplačat v denarni protivrednosti.

 

7. Žrebanje (način žrebanja in pristojnosti komisije)     

Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre, izvedla pa ga bo tričlanska komisija Simon Magdič, Martina Orban, Aleš Horvat , ki je sestavljena s strani organizatorja nagradne igre in ima naslednje pristojnosti: nadzira celoten potek nagradne igre, potencialne preklice sodelovanja in nadzira celoten sistem žrebanja. Pregleda ustreznost vseh dobitnikov nagrad, da v času 5 dni po žrebanju, oddajo svoje podatke in v primeru nepopolnih prijav lahko zahteva ponovno žrebanje.

Izmed vseh, ki so delili objavo na Facebooku bodo s pomočjo računalniškega programa naključno izžrebali nagrajenca. Ta je dobitnik prvih kopalk (moške ali ženske – po izbiri). Nato bomo s pomočjo računalniškega programa naključno izžrebali še drugega dobitnika kopalk, s tem, da bomo izbirali le med tistimi, s katerim je dobitnik prve nagrade (kopalk) delil objavo. Torej prvo žrebanje je med vsemi, drugo pa samo med tistimi,  s katerimi je prvi dobitnik nagrade delil objavo.

Če se slučajno prvič izžreba dobitnik nagrade, ki ni naprej delil objave se žrebanje ponovi.

Ko se izžrebata oba glavna dobitka, se izmed veh izžrebajo še dobitnik torbic. Glavna nagrajenca ne moreta dobiti še torbice; v tem primeru se žrebanje samo za enega ali dva ponovi, ostali rezultati so veljavni.  

 

8. Objava in obveščanje nagrajencev

Vsi nagrajenci bodo objavljeni z imenom in priimkom ter krajem bivanja na spletni stani organizatorja nagradne igre najkasneje 5 delovnih dni po žrebanju. Organizator lahko tudi nagrajenca obvesti o prejemu nagrade pisno s pomočjo klasične pošte ali e-sporočila, SMS-ja ali MMS-ja ali s telefonskim klicen.

 

9. Podelitev in prevzem nagrad

Nagrajencem bo organizator nagradne igre poslal nagrado s priporočeno pošto Pošte Slovenije na naslov, ki ga je navedel v pristopni izjavi za sodelovanje v nagradni igri (bon za izbor kopalk in torbice). V kolikor se pošta vrne, se smatra, da nagrajenec ni pravilno sodeloval v nagradni igri in tudi ni upravičen do nagrade, saj ni pravilno oddal svojih podatkov.

Glavno nagrado kopalke mora nagrajenec prevzeti najkasneje 15 dni po žrebanju v kateri koli trgovini Rebel, ob njem mora predložiti veljavni osebni dokument ter potrdilo o prejemu nagrade (e-mail, sms, ali bon). Dobitnik glavne nagrade istočasno soglaša tudi z objavo fotografij predaje glavne nagrade za promocijske namene organizatorja (objava na spletni strani, FB…)

 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

 

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje spletne povezava za sodelovanje v nagradni igri,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki na naslov, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 7 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Posameznik ima tudi možnost za trajni izbris iz baze podatkov na isti način kot se je vpisan; na sedežu podjetja ali v ostali poslovnih prostorih s pisno zahtevo za trajni izris iz baze podatkov, kar se tudi takoj izvede oz. najkasneje v treh delovnih dneh. S sodelovanjem v tem natečaju, nagrajenec samodejno dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ter kraj bivanja brezplačno objavi na spletni strani organizatorja, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. S sodelovanjem na v nagradni igri, sodelujoči jamči, da so navedeni podatki resnični oz. verodostojni. Če je nagrajenec mladoletna oseba, nagrado zanj prevzame njegov zakoniti zastopnik.

 

12. Davčne obveznosti

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

 

13. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;

- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

14. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri se nahajajo na spletni strani organizatorja.

 

15. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

V Murska Sobota, dne 8.7.  2022

 

 

Rebel d.o.o.

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

Ustvarite račun

Pozabljeno geslo

OUTLET

We'll do everything we can to make our next best project!

NA VRH
Piškotki spletne trgovine REBEL
Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, ki so nujni za delovanje spletnega mesta (zahtevani piškotki), za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje (piškotki za spremljanje statistike in trženje). S klikom na »Sprejmi« soglašate z uporabo piškotkov.